anunturi achizitii publice|

Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare având ca obiect Achiziția contractului de proiectare tehnica ,asistenta din partea proiectantului si execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții:

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA VALU LUI TRAIAN ,JUDETUL CONSTANTA

Locul de executare: Comuna Valu lui Traian

Codul NUTS: RO223 CONSTANTA

Locul principal de executare COMUNA VALU LUI TRAIAN,JUDEȚUL CONSTANȚA

Autoritatea/entitatea contractantă

COMUNA VALU LUI TRAIAN

Str..Primăriei, nr.1, VALU LUI TRAIAN, județ Constanța, Cod NUTS: RO 223, Cod poștal: 907300

Persoană de contact: Balutoiu Corina Ofelia

Telefon:+40241231006 int. 19

E-mail: Comunicare: [email protected]

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5 zile(lucratoare)

Informații suplimentare pot fi obținute de la: [email protected]

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă pe e-mail la adresa: [email protected]

Cod CPV principal 45222110-3 Lucrari de constructii de rampe de deseuri(rev.2)

Cod CPV Secundar 45000000-7 Lucrări de construcţii (rev.2);

71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice(rev.2);

71356200-0 – Servicii de asistenta tehnica(rev.2)

Descrierea achiziției publice: Achiziția contractului de proiectare tehnica ,asistenta din partea proiectantului si execuție lucrări, pentru obiectivul de investiții:

ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA VALU LUI TRAIAN ,JUDETUL CONSTANTA.

Tipul Contractului Proiectare si executie lucrari

Valoarea totală estimată fără TVA 2.226.210,65 lei fara

Tip procedura: Negociere fara publicarea unui anunt de participare

Criteriul de atribuire “Cel mai bun raport calitate – preț”

Autoritatea contractanta va avea in vedere urmatorii factori de evaluare:

-Componenta financiara (pretul cel mai scăzut)

-Perioada de garanție (garanție lucrări)

-Durata de execuție (execuție lucrări)

Criteriul stabilit se determină pe baza unor factori de evaluare astfel:

I.Factor de evaluare (P1-Pretul ofertei)

Punctajul factorului de evaluare „Pretul ofertei-P1”-cu o valoare de 40 de puncte din valoarea totala de 100 puncte și cu o pondere de 40%în totalul criteriului de atribuire va fi pe baza aplicării următorului factor:

I.Factor evaluare „Pretul ofertei-P1”- se va acorda astfel :

1.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut -40 puncte

2.Pentru restul ofertelor admisibile ,punctajul se va calcula utilizând urmatoarea formula:

Ppreț(n)=Ppreț(min)/Ppreț(n)x40,unde:

P preț(n):punctaj obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare:

Ppreț(min):cel mai scazut dintre preturile Ofertelor admisibile;

Ppreț(n):pretul ofertei admisibile aflata sub evaluare

Punctaj maxim care se poate obtine la acest factor este de 40 de puncte(cu o pondere de 40% in valoarea totala a criteriului de atribuire)

II. Factor de evaluare (“P2-garanția suplimentara lucrare”)

Punctajul factorului de evaluare „P2-garanția suplimentara”-cu o valoare de 30 de puncte din valoarea totala de 100 puncte și cu o pondere de 30%în totalul criteriului de atribuire va fi pe baza aplicării următorului factor:

Criteriul se refera la garantia oferită lucrării executate.

Garantie 3 ani-0 puncte

Garanție suplimentară 1 an-10 puncte

Garantie suplimentară 2 ani -15 puncte

Garantie suplimentară 3 ani-30 puncte

III. Factor evaluare (“P3-Durata de executie lucrări)cu o valoare de 30 puncte din valoarea totală de 100 puncte și o pondere de 30% în total criteriu de atribuire va fi acordat după cum urmează:

-pentru oferta admisibila cu cea mai scurta durata de excutie prezentată- 30 puncte

-pentru restul ofertelor admisibile ,punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă:

P3(n) = P3(min) / P3(n) x 30 , unde:

P3(n) :punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată în evaluare;

P3(min) :cea mai scurtă perioadă de executie, prezentată, dintre Ofertele admisibile.

Documentele doveditoare prezentate de către ofertant sunt: o declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea în subfactorii de evaluare( P2,P3) .

Va fi declarată câștigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare menționați mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte.

Valabilitatea contractului/ durata de execuție:

Începere: la data semnarii contractului / Încheiere: la stingerea tuturor obligațiilor

Durata executare/prestare a contractului în luni sau în zile:

-15 zile de la semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de proiectare, detalii de execuție și documentația tehnică .

-Servicii de asistenta tehnica – pe intreaga perioada de executie a lucrarii.

-3 luni pentru executie lucrări de la data predării amplasamentului și al ordinului de începere al lucrărilor.

Informații despre finantare Proiect PNRR/2022/C3/S/1.1.A pentru subvenția I1.a Înființare de centre de colectare prin aport voluntar ,Investiția I1. “Dezvoltarea,modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orase/comuna,”Componenta 3.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

DUAE (răspuns) și documentele însoțitoare depuse împreună cu Oferta vor fi furnizate astfel încât să permită comisiei de evaluare a Autorității Contractante să ia o decizie privind îndeplinirea condițiilor de participare. Conform art. 193 alin (6) din Legea 98/2016 – În cadrul procedurii simplificate şi al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord – cadru finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, autorităţile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «a: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie». (alineat introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 208/2022 – publicată la 12 iulie 2022, în vigoare de la 10 septembrie 2022)

Condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire a prezentului anunț,

Depozite valorice si garanții solicitate:

Garanție de participare:

Garanția de participare este în valoare de 1% din valoarea estimată a fiecărui lot, fără eventualele estimări, pentru care se depune ofertă.

Garanția de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Mecanisme de plată: Plata facturilor fiscale emise de către beneficiar va fi efectuată în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii acestora, conform art.7 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Acest termen este justificat prin necesitatea alocării unui termen rezonabil cuprins între data depunerii cererilor de plată/transfer de către autoritatea contractantă către PNRR și data creditării contului beneficiarului ca urmare a transferării fondurilor pentru această destinație, conform contractului de finanțare nr. C3I1A0122000075.

Tipul procedurii

x Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Aspecte cu privire la negociere:

Aspectele ce pot fi negociate cu privire la cerințele impuse prin documentația de atribuire sunt cele ce vizează pretul ofertat.Autoritatea contractantă poate decide negocierea ofertelor financiare, ofertanții primind o invitație în acest sens.

Autoritatea își rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertei inițiale, fără negociere:

  • în cazul în care un ofertant nu dorește să depună o ofertă îmbunătățită și declară acest aspect odată cu oferta depusă inițial;
  • în cazul în care există un singur ofertant admisibil.

Pentru îndeplinirea condițiilor mai sus menționate fiecare participant va depune o declarație prin care va informa autoritatea contractantă dacă dorește sau nu să negocieze oferta financiară. Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va finaliza prin semnarea unui contract cu ofertantul care a depus o ofertă admisibilă și care s-a clasat pe primul loc

Informații administrative

Termen limită pentru depunerea ofertelor

Data: 21.03.2024 Ora locală: 10:00 AM

Ofertele recepționate începând cu ora locală 10:01 AM vor fi considerate tardive și nu vor fi acceptate.

Adresa la care pot fi depuse ofertele : [email protected]

Limba in care poate fi depusa oferta : Română

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 4 luni de la termenul limită de depunere a Ofertelor.Ofertanții vor depune o declarație cu privire la valabilitatea ofertei,la momentul transmiterii ofertei.

Prezentarea ofertei

Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice. Toate documentele ce compun oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice : Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice. Toate documentele ce compun oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute in documentele achizitiei , în caietul de sarcini,studiului de fezabilitate și documentelor atașate.

Modul de prezentare a Propunerii Financiare: Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice. Toate documentele ce compun oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Oferta finaciara are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Ofertanții pot depune oferta financiară criptată, parola pentru decriptare fiind solicitată de către autoritatea contractantă odată cu finalizarea etapei de evaluare tehnică. Parola trebuie furnizată în aceeași zi în care se transmite solicitarea.

ATENȚIE: prin solicitare se va transmite doar parola aferentă documentului criptat. Oferta financiară va fi depusă până la data menționată la termen limita pentru depunerea ofertelor,respective Oferta financiară va fi depusă până la data 21.03.2024.

Documentele solicitate de la potențialii ofertanți sunt:

1) Garanția de participare ;

2) Declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de participare/criterii de calificare pentru toți operatorii economici implicați în procedură (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător);

3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii asocierii [doar în cazul unei Asocieri];

4) Împuternicire din partea fiecărui membru al asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];

5) Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];

6) Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];

8) Propunerea tehnică;

9) Propunerea financiară;

10) Declarație de acceptare a clauzelor contractuale

11) Alte documente stabilite prin documentația de atribuire.

PROCEDURI DE CONTESTARE

Procedura de contestare

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.Termenul de depunere al contestatiei este in conformitate cu art 8. din Legea 101/2016.Contestația va fi transmisă în același timp și autorității/entității contractante.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ REPREZINTĂ UN EXTRAS AL DOCUMENTULUI DENUMIT  INVITAȚIE DE PARTICIPARE

CERINȚELE DIN PREZENTUL ANUNȚ SE COMPLETEAZĂ CU CELE EXISTENTE ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE AFERENTĂ

Close Search Window