Legislație S.P.C.L.E.P

Actele normative pot fi consultate în formă actualizată direct pe http://legislatie.just.ro/

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
- LEGE Nr. 190  privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice  în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie  a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 65/2012, cu  privire la  eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă;
- H.G. nr. 727/2013 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 495/1997 privind eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
- Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 114/1996 a locuinței, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 112/1997 privind organizarea activităţii de eliberare a cărţilor de identitate, procedura de preschimbare eşalonată a buletinelor de identitate actuale, precum şi aspectele privind termenele de valabilitate a acestora, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 697/2000 privind cartea de alegător, cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; - O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 182/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
- Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, rerepublicată;
- H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combatere a birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului, privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările şi completările ulterioare ;
- H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, precum și a datelor cu privire la domiciliul și reședința unor personae, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor și actele de identitate ale cetățenilor români,…,  cu modificările şi completările ulterioare ;
- O.U.G. nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;