anunturi achizitii publice|

Invitație de participare la procedura de achizitie având ca obiect Servicii de catering in cadrul proiectului PNRR Componenta15: Educație/Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate: Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementară în Comuna Valu lui Traian conform contract de finanțare nr.12647/10.10.2023 ,încheiat cu Ministerul educației

Locul de executare: Comuna Valu lui Traian

Codul NUTS: RO223 CONSTANTA

Locul principal de prestare COMUNA VALU LUI TRAIAN,JUDEȚUL CONSTANȚA,str.Calea Dobrogei,nr.49

Autoritatea/entitatea contractantă

COMUNA VALU LUI TRAIAN

Str..Primăriei, nr.1, VALU LUI TRAIAN, județ Constanța, , Cod poștal: 907300

Beneficiar proiect :Gradinita complementara nr.1,str. Calea Dobrogei,nr,49,Valu lui Traian,jud.Constanta

Persoană de contact: Balutoiu Corina Ofelia/Iurea Iulia Claudia

Telefon:+40241231006 int. 19

E-mail: Comunicare: [email protected]

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 2 zile.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: [email protected]

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă pe e-mail la adresa: [email protected]

Cod CPV principal :55523000-2 Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii

Descrierea achiziției publice:Servicii de catering in cadrul proiectului PNRR Componenta15: Educație/Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate: Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementară în Comuna Valu lui Traian

Tipul Contractului Prestari servicii

Valoarea totală estimată fără TVA :403.200 fara tva

Tip procedura: Procedură proprie conform Articolului 111 (1) in conditiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii nr. 395/2016

Criteriul de atribuire “Cel mai bun raport calitate – preț”.A se vedea documentația de atribuire.

Valabilitatea contractului/ durata de execuție:

Începere: la data semnarii contractului 12 luni.

Informații despre finantare Investitia beneficiaza de finantare prin PNRR Componenta15: Educație/Reforma 2: Dezvoltarea unui sistem de servicii de educație timpurie unitar, incluziv și de calitate: Dezvoltarea serviciilor de educație timpurie complementară în Comuna Valu lui Traian,conform contract de finantare nr.12647/10.10.2023 incheiat cu Ministerul Educatiei.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire a prezentului anunț,

Depozite valorice si garanții solicitate:

Garanție de participare:

Garanția de participare este în valoare de 1% din valoarea estimată,fără eventualele estimări, pentru care se depune ofertă.

Garanția de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Mecanisme de plată: Plata facturilor fiscale emise de către beneficiar va fi efectuată în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii acestora, conform art.7 din Legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante.

Acest termen este justificat prin necesitatea alocării unui termen rezonabil cuprins între data depunerii cererilor de plată/transfer de către autoritatea contractantă către PNRR și data creditării contului beneficiarului ca urmare a transferării fondurilor pentru această destinație, conform contractului de finanțare nr. C3I1A0122000075.

Informații administrative

Termen limită pentru depunerea ofertelor

Data: 20.05.2024 Ora locală: 10:00 AM

Ofertele recepționate începând cu ora locală 10:01 AM vor fi considerate tardive și nu vor fi acceptate.

Adresa la care pot fi depuse ofertele : [email protected]

Limba in care poate fi depusa oferta : Română

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile de la termenul limită de depunere a Ofertelor.Ofertanții vor depune o declarație cu privire la valabilitatea ofertei,la momentul transmiterii ofertei.

PROCEDURI DE CONTESTARE

Procedura de contestare

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.Termenul de depunere al contestatiei este in conformitate cu art 8. din Legea 101/2016.Contestația va fi transmisă în același timp și autorității/entității contractante.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ REPREZINTĂ UN EXTRAS AL DOCUMENTULUI DENUMIT  INVITAȚIE DE PARTICIPARE,

CERINȚELE DIN PREZENTUL ANUNȚ SE COMPLETEAZĂ CU CELE EXISTENTE ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE AFERENTĂ

Close Search Window