anunturi achizitii publice|

Invitație de participare la procedura de achizitie având ca obiect ACORD-CADRU DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

Servicii de catering in cadrul Programului-național “Masă sănătoasa” pentru școala Gimnaziala nr.1,Comuna Valu lui Traian,jud.Constanta

Locul de executare: Comuna Valu lui Traian

Codul NUTS: RO223 CONSTANTA

Locul principal de prestare COMUNA VALU LUI TRAIAN,JUDEȚUL CONSTANȚA,str.Calea Dobrogei,nr.65

Autoritatea/entitatea contractantă

COMUNA VALU LUI TRAIAN

Str..Primăriei, nr.1, VALU LUI TRAIAN, județ Constanța, , Cod poștal: 907300

Beneficiar program: SCOALA GIMNAZIALA NR.1,COMUNA VALU LUI TRAIAN,str, Calea Dobrogei,nr.65

Persoană de contact: Balutoiu Corina Ofelia/Iurea Iulia Claudia

Telefon:+40241231006 int. 19

E-mail:  Comunicare: [email protected]

Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 2 zile.

Informații suplimentare pot fi obținute de la: [email protected]

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă pe e-mail la adresa: [email protected]

Cod CPV principal :CPV 55521000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)

Descrierea achiziției publice: Servicii de catering pentru scoli , respectiv pregătirea , prepararea și livrarea zilnica a unui pachet alimentar ( sandvici si un fruct), pentru elevii Scolii Gimnaziale nr1., Valu lui Traian , conform Program national ‘’Masă sănătosă’’

Tipul Contractului Prestari servicii

Valoarea totală estimată acord cadru fără TVA : 2.038.516,48 fara tva

Tip procedura: Procedură proprie conform Articolului 111 (1) in conditiile Legii 98/2016 privind achizitiile publice si ale Hotararii nr. 395/2016

Criteriul de atribuire “Cel mai bun raport calitate – preț”.A se vedea documentația de atribuire.

Valabilitatea acordului cadru/ durata de execuție:

Începere: la data semnarii contractului pana la data de 20.06.2025

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire a prezentului anunț,

Depozite valorice si garanții solicitate:

Garanție de participare:

Garanția de participare este în valoare de 1% din valoarea estimată,fără eventualele estimări, pentru care se depune ofertă.

Garanția de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 5% din valoarea contractului subsecvent (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

MODALITATI DE PLATA

Facturarea serviciilor prestate se va face lunar in baza documentelor justificative elaborate cu ocazia livrărilor si confirmate de către unitatea de invatamant. Unitatea de învățământ răspunde, în mod direct, de asigurarea condițiilor de primire, recepție și distribuție a produselor alimentare, prin nominalizarea persoanelor responsabile în acest sens, precum și de confirmare a documentelor ce stau Ia baza plății serviciilor de catering.

Plata serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, respectiv Comuna Valu lui Traian, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativa, întocmite și aprobate de unitatea de invatamant .

Informații administrative

Termen limită pentru depunerea ofertelor

Data: 23.05.2024 Ora locală: 10:00 AM

Ofertele recepționate începând cu ora locală 10:01 AM vor fi considerate tardive și nu vor fi acceptate.

Adresa la care pot fi depuse ofertele : [email protected]

Limba in care poate fi depusa oferta : Română

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta: 60 zile de la termenul limită de depunere a Ofertelor.Ofertanții vor depune o declarație cu privire la valabilitatea ofertei,la momentul transmiterii ofertei.

PROCEDURI DE CONTESTARE

Procedura de contestare

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.Termenul de depunere al contestatiei este in conformitate cu art 8. din Legea 101/2016.Contestația va fi transmisă în același timp și autorității/entității contractante.

INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ REPREZINTĂ UN EXTRAS AL DOCUMENTULUI DENUMIT  INVITAȚIE DE PARTICIPARE,

CERINȚELE DIN PREZENTUL ANUNȚ SE COMPLETEAZĂ CU CELE EXISTENTE ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE AFERENTĂ

Close Search Window