anunturi achizitii publice|

Stare procedura: Anulată cf deciziei nr. 6423/06.03.2024

Invitație de participare la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare având ca obiect Achiziția de mobilier și materiale didactice în cadrul proiectului cod F-PNRR-Dotări – 2023 -0849 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Valu lui Traian, județul Constanța:

Numar lot 1 Mobilier pentru săli de clasă, cabinete, laboratoare de științe și cabinete de asistență psihopedagogică

Autoritatea/entitatea contractantă

COMUNA VALU LUI TRAIAN

Str..Primăriei, nr.1, VALU LUI TRAIAN, județ Constanța, Cod NUTS: RO 223, Cod poștal: 907300

Persoană de contact:

Novac Elena Carmen

Telefon:+40241231006 int. 19

E-mail: [email protected]

Comunicare

○ Număr zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 5 zile

Informații suplimentare pot fi obținute de la

[email protected]

Obiectul achiziției

Achiziția de mobilier și materiale didactice specifice în cadrul proiectului cod F-PNRR-Dotări – 2023 -0849 – Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Comuna Valu lui Traian, județul Constanța Numar lot 1 Mobilier pentru săli de clasă, cabinete, laboratoare de științe și cabinete de asistență psihopedagogică

Tipul contractului: Produse

Achiziția de mobilier școlar pentru sălile de clasă, laboratoare și cabinete școlare. Achiziția de mobilier pentru grupele de preșcolari. Achiziția de mobilier pentru depozitare materiale didactice. Echipare săli de sport, dotare cu materiale didactice necesare pentru: cabinete psihopedagogice, de consiliere si orientare, cabinete de limba și literatura română, limbi moderne, geografie, biologie, laboratoare de științe.

Ofertanții pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire cu 5 zile calendaristice înainte de data depunerii ofertelor stabilită în cadrul anunțului de participare. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 3- a zi calendaristică înainte de data depunerii ofertelor stabilită în cadrul anunțului de participare.

Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă pe e-mail la adresa: [email protected]

Titlu:

Numar lot 1 Mobilier pentru săli de clasă, cabinete, laboratoare de științe și cabinete de asistență psihopedagogică

Valoarea estimată lot: 645.655,00 lei

Cod(uri) CPV

Lot nr. 1: Cod CPV principal: 39160000-1

Cod CPV suplimentar: 39161000-8, 39180000-7, 39290000-1, 45421153-1, 50850000-8

Locul de executare:

Cod NUTS: RO 223 Locul principal de executare:Valu lui Traian, județul Constanța

Descrierea achiziției publice:

Listele de produse solicitate sunt anexe la Caietul de sarcini denumite după cum urmează:

Lot 1 – MOBILIER PENBTRU SĂLI DE CLASĂ SAU GRUPĂ…- FĂRĂ VALORI

În cadrul contractului de furnizare există o clauză de revizuire, conform căreia, autoritatea contractantă, poate suplimenta cantitățile de produse, cu acordul UEFISCDI, fără a se depăși valoarea totală estimată inițial în cadrul begetului proiectului.

Criterii de atribuire

X Criteriul privind calitatea (cel mai bun raport calitate-preț)

Factori de evaluare cu privire la calitatea materialelor și de mediu conform Ordinului ANAP nr. 2395/2023:

Factor de evaluare 1 (P1)Emisii de formaldehidă provenite de la panouri pe bază de lemn – 20 puncte (pondere 20%)

Se acordă 20 puncte în cazul în care, cu respectarea cerințelor din caietul de sarcini, se dovedește conformitatea cu limitele de emisii sub 50% din valoarea-limită, ale tuturor produselor de mobilier ofertate, pentru care se aplică cerința și care permite încadrarea în categoria E1, astfel cum este descris la specificația tehnică din caietul de sarcini.

Verificare:

Ofertantii vor prezenta încadrarea în limitele de emisii sub 50%, dacă este cazul, în cadrul raportului de conformitate pentru DNSH si APV, însoțit de documentele doveditoare.

SAU

declaraţie din partea furnizorului de panouri pe bază de lemn prin care se atestă că panourile furnizate sunt conforme cu limitele de emisii E1, susţinută de rapoarte de testare realizate în conformitate cu unul dintre standardele EN 717-1, EN 717-2/EN 120/EN ISO 12460-3 sau ISO 12460-59.

Factor de evaluare 2 (P2):Perioadele de garanție extinse – 20 puncte (pondere 20%)

Se atribuie un număr maxim de 20 puncte suplimentare. Pentru fiecare an de garanție și acord privind servicii suplimentare oferit în plus față de specificațiile tehnice minime se acordă puncte după cum urmează:

+ 4 sau mai mulți ani de garanție suplimentară: 20 puncte;

+ 3 ani de garanție suplimentară: 15 puncte;

+ 2 ani de garanție suplimentară: 10 puncte;

+ 1 an de garanție suplimentară: 5 puncte.

Verificare:

Ofertantul prezintă o declarație scrisă care detaliază perioada oferită suplimentar și care atestă că se acoperă conformitatea bunurilor cu specificațiile contractului, inclusiv toate utilizările indicate.

Factor de evaluare 3 (P 3): Lanțul de aprovizionare. Canale scurte de aprovizionare10 puncte (pondere 10%)

Nr. crt.Subfactori de evaluarePonderePunctaj maxim
P3.1.Vânzarea directă ( ofertantul este și producătorul, asimilat cu fabricant, aparatului de iluminat)10%10
P3.2Ofertantul cumpără aparatul de iluminat de la producător, asimilat cu fabricant (lanț de aprovizionare de tip Ofertant – Producător)5%5
P3.3Ofertantul cumpără aparatul de iluminat de la alți comercianți (lanț de aprovizionare de tip Ofertant – Comerciant – Producător)0%0

Ofertanții vor fi încadrați într-unul dintre subfactorii de evaluare prezentați în tabelul anterior doar dacă se încadrează într-una dintre categorii pentru toate produsele ofertate.

Verificare:

Documentele doveditoare prezentate de către ofertant sunt : o declarație pe propria răspundere cu privire la încadrarea într-unul din subfactorii de evaluare de la P3. Ofertantul clasat pe primul loc va transmite acte doveditoare cum ar fi, dar fără a se limita la : contracte de vânzare-cumpărare și/sau facturi fiscale și/sau dovada livrării produselor la care se adaugă certificatul emis de către producător ,asimilat cu fabricant, pentru produsele respective.

Factorul de evaluare 4 ( P4) – Cea mai scurtă distanță de la locul de producție, asimilat culocul de fabricație, la beneficiar 10 puncte (pondere 10%)

Punctajul pentru factorul de evaluare „P4”, se va acorda după cum urmează:

1. Pentru Oferta admisibilă cu cea mai scurtă distanță prezentată – 10 puncte

2. Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă:

P4 (n) = P4(min) / P4 (n) x 10, unde:

P4 (n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

P4 (min): cea mai scurtă distanță prezentată dintre Ofertele admisibile;

Punctajul maxim care se poate obține la acest factor de evaluare este de 10 puncte (cu o pondere de 10% în valoarea totală a criteriului de atribuire).

Dovedirea distanței se poate face prin declarație pe proprie răspundere în care să se precizeze locul de producție, asimilat cu locul de fabricație, precum și distanța față de beneficiar ( aici se va lua în calcul adresa sediului de pe strada Primăriei nr. 1, Valu lui Traian, jud Constanța). Se acceptă declarația semnată de către ofertant și producător sau orice alt document doveditor emis si certificat de către producător cu privire la locul de producție, asimilat cu locul de fabricație (strada, nr., judet/regiune, tară, longitudine și latitudine). Verificarea se va face de către autoritatea contractantă prin utilizarea distanței dintre localități pe Google maps, www.distancefromto.net, https://erasmus-plus.ec.europa.eu/ro/resources-and-tools/distance-calculator Pentru o evaluare unitară se va calcula distanța în linie dreaptă față de cele 2 puncte, indiferent de modalitatea de transport sau ruta utilizată, iar in urma verificărilor făcute pe site-urile prezentate mai sus, se va lua în calcul varianta cea mai avantajoasă pentru ofertant (cea mai mica distanta conform rezultatelor).

Factor de evaluare financiar:

Factorul de evaluare 5 ( P5): – „Prețul ofertei – P5”cu o valoare de 40 de puncte din valoarea totală de 100 de puncte și cu o pondere de 40% în totalul criteriului de atribuire va fi acordat pe baza aplicării următorului factor astfel:

Nr. crt.Factor de evaluarePonderePunctaj maxim
P5Prețul ofertei, în lei fără TVA40%40Punctajul pentru factorul de evaluare „Prețul ofertei”, se va acorda după cum urmează:

1. Pentru Oferta admisibilă cu prețul cel mai scăzut – 40 puncte

2. Pentru restul Ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă:

P5 (n) = P5(min) / P5 (preț n) x 40, unde:

P5(n): punctajul obținut de către Oferta admisibilă aflată sub evaluare;

P5 (min): cel mai scăzut dintre prețurile Ofertelor admisibile;

P5 (preț n): prețul Ofertei admisibile aflată sub evaluare.

Punctajul maxim care se poate obține la acest factor de evaluare este de 40 puncte (cu o pondere de 40% în valoarea totală a criteriului de atribuire).

Desemnarea ofertei câștigătoare

Punctajul final al ofertei va fi stabilit prin calcularea sumei punctajelor aferente fiecărui factor de evaluare, calculat conform algoritmului de calcul prezentat anterior.

Pfinal = (P1) + (P2) + (P3) +……………P(n)

În cazul în care punctajul rezultat este de forma unui număr zecimal, rotunjirea acestuia se va face doar la total punctaj, numărul cu zecimale de foma x,01 – x,49 va fi considerat ca având x puncte, iar numărul zecimal de forma x,50 – x, 99 va fi considerat ca fiind x+1. Oferta cu punctajul final cel mai mare va fi considerată oferta câştigătoare.

Va fi declarată câștigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj rezultat din aplicarea sistemului de factori de evaluare menționați mai sus, dintre ofertele declarate admisibile. Punctajul maxim pe care îl poate cumula o ofertă este de 100 de puncte.

În cazul în care există doi sau mai mulți ofertanți care au acumulat punctaje identice și care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, va fi declarat câștigător, ofertantul cu prețul cel mai scăzut, pentru respectarea principiului utilizării eficiente a fondurilor. În cazul în care prețurile ofertate sunt identice, clasamentul final se va face prin compararea celorlalți factori de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderii alocate ( P1, P2….), autoritatea contractantă desemnând câștigător pe ofertantul care a prezentat criteriul cel mai avantajos.

Valabilitatea contractului/ durata de execuție:

Începere: la data semnarii contractului / Încheiere: la stingerea tuturor obligațiilor

Durata de executie: 3 luni de la primirea notei de comandă

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziția se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:

Identificarea proiectului: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Valu lui Traian, județul Constanța, cod F-PNRR-Dotări-2023-0849 în cadrul apeluluiDotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație/ Componenta C15 Educație/Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și/Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar/Investiția 11.Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.

Contract de finanțare nr. 808DOT/2023 încheiat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Informații juridice, economice, financiare și tehnice

Condiții de participare

Condițiile de participare se regăsesc în documentația de atribuire aferență prezentului anunț.

Depozite valorice si garanții solicitate:

Garanție de participare:

Garanția de participare este în valoare de 1% din valoarea estimată a fiecărui lot, fără eventualele estimări, pentru care se depune ofertă.

Garanția de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, precum și cu prevederile art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de executare a contractului:

Plata facturilor fiscale emise de către prestator va fi efectuată în termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii acestora, conform art.7 din legea 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. Acest termen este justificat prin necesitatea alocării unui termen rezonabil cuprins între data depunerii cererilor de plată/transfer de către autoritatea contractantă către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării și data creditării contului beneficiarului ca urmare a transferării fondurilor pentru această destinație, conform contractului de finanțare nr. 808DOT/2023.

Tipul procedurii

x Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

Aspecte cu privire la negociere:

Aspectele ce pot fi negociate cu privire la cerințele impuse prin documentația de atribuire sunt cele ce vizează caracteristicile produselor prevăzute în anexele caietului de sarcini, coloana H. În cazul în care produsele ofertate sunt similare cu cele solicitate, pot fi acceptate de către autoritatea contractantă cu condiția ca acestea să îndeplinească aceeași necesitate, iar diferențele vizuale și/sau funcționale să nu fie semnificative.

Termenul de livrare al produselor va fi de 3 luni de la data primirii notei de comanda, conform răaspunsurilor la solicitările de clarificări din perioada de depunere oferte.

Autoritatea contractantă poate decide negocierea ofertelor financiare, ofertanții primind o invitație in acest sens.

Autoritatea își rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertei inițiale, fără negociere:

  • În cazul în care un ofertant nu dorește să depună o ofertă îmbunătățită și declară acest aspect odată cu oferta depusă inițial;
  • În cazul în care există un singur ofertant admisibil.

Pentru îndeplinirea condițiilor mai sus menționate fiecare participant va depune o declarație prin care va informa autoritatea contractantă dacă dorește sau nu să negocieze oferta financiară.

Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va realiza pentru fiecare lot în parte și se va finaliza prin semnarea a câte unui contract de furnizare cu ofertantul/ofertanții care au depus o ofertă admisibilă și care s-a/s-au clasat pe primul loc.

Informații administrative

Termen limită pentru depunerea ofertelor

Data: 06.03.2024 Ora locală: 10:00 AM

Ofertele recepționate începând cu ora locală 10:01 AM vor fi considerate tardive și nu vor fi acceptate.

Adresa la care vor fi depuse ofertele:

  • Electronic la adresa de e-mail: [email protected]
  • Ofertanții pot depune oferta financiară criptată, cheia fiind solicitată de către autoritatea contractantă odată cu finalizarea etapei de evaluare tehnică. Aceasta trebuie furnizată în aceeași zi în care se transmite solicitarea.

ATENȚIE: prin solicitare se va transmite doar parola aferentă documentului criptat. Oferta financiară va fi depusă până la data menționată la IV.2.1

Limbile în care pot fi depuse ofertele: [ ROMÂNĂ ]

Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Oferta trebuie să fie valabilă 3 luni de la termenul-limită de primire a ofertelor.

Ofertanții vor depune odată cu oferta o declarație cu privire la valabilitatea ofertei depuse.

Prezentarea ofertei

Oferta trebuie transmisă exclusiv prin mijloace electronice. Toate documentele ce compun oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Detaliile complete despre modul de prezentare a propunerii tehnice se regăsesc în documentația aferentă prezentului anunț.

Modul de prezentare a propunerii financiare

– Ofertanții pot depune oferta financiară criptată sau nu, cheia fiind solicitată de către autoritatea contractantă odată cu finalizarea etapei de evaluare tehnică. Aceasta trebuie furnizată în aceeași zi în care se transmite solicitarea.

ATENȚIE: prin solicitare se va transmite doar parola aferentă documentului criptat. Oferta financiară va fi depusă până la data menționată la IV.2.1

Detaliile complete despre modul de prezentare a propunerii financiare se regăsesc în documentația aferentă prezentului anunț.

Modul de prezentare a ofertei

Documentele solicitate de la potențialii ofertanți sunt:

1) Garanția de participare ;

2) Declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de participare/criterii de calificare pentru toți operatorii economici implicați în procedură (ofertant individual, membru al unei asocieri, subcontractant, terț susținător);

3) Acordul de asociere, semnat de toți membrii asocierii [doar în cazul unei Asocieri];

4) Împuternicire din partea fiecărui membru al asocierii pentru aceeași persoana, autorizând persoana desemnată să semneze oferta și să angajeze Ofertantul în procedura de atribuire [doar în cazul unei Asocieri];

5) Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea financiară a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terțul/terții susținător/susținători, din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];

6) Angajament al terțului susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul];

8) Propunerea tehnică;

9) Propunerea financiară;

10) Declarație de acceptare a clauzelor contractuale

11) Alte documente stabilite prin documentația de atribuire.

Informații suplimentare

Detaliile complete despre instrucțiuni privind notificarea rezultatului, privind anularea procedurii de atribuire și privind semnarea contractului de achiziție se regăsesc în documentația aferentă prezentului anunț.

Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În conformitate cu Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 393 din 23 mai 2016, cu modificările și completările ulterioare.

Conform prevederilor Legii 101/2016, orice persoană care consideră că a fost vătămată de o eroare sau de o neregulă printr-un act al autorității/entității contractante, care încalcă legile privind achizițiile publice, poate depune o plângere în termen de 7 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea estimată a procedurii de achiziţie publică/sectorială sau de concesiune este mai mică decât pragurile valorice în raport cu care este obligatorie transmiterea spre publicare către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a anunţurilor de participare, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice, legislaţiei privind achiziţiile sectoriale sau legislaţiei privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. (literă modificat prin art. IV pct. 3 din O.U.G. nr. 114/2020, în vigoare de la 13 iulie 2020) fie pe cale administrativ-jurisdicțională la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor;

  1. fie pe cale judiciară la instanța de judecată.

Indiferent de procedura aleasă, contestația va fi transmisă în același timp și autorității/entității contractante.

*Notă: INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN PREZENTUL ANUNȚ REPREZINTĂ UN EXTRAS AL DOCUMENTULUI DENUMIT MODEL INVITAȚIE DE PARTICIPARE

*Notă: CERINȚELE DIN PREZENTUL ANUNȚ SE COMPLETEAZĂ CU CELE EXISTENTE ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE AFERENTĂ

*Erată la anunț:

Conform documentului Invitație de participare, la pagina 9/19 PENTRU ÎNDEPLINIREA TUTUROR CRITERIILOR DE SELECȚIE DIN PREZENTUL ANUNȚ, TOȚI OFERTANȚII VOR DEPUNE ODATĂ CU OFERTA O DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRINCARE VOR PRECIZA CĂ SE ÎNCADREAZĂ ȘI RESPECTĂ TOATE CONDIȚIILE DE PARTICIPARE
PREVĂZUTE ÎN DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE ( CAP. III 1.1 ȘI CAP. III 1.3).
Această declarație solicitată va fi cea model formularDUAE editabil din documentația de atribuire.

Conform art. 193 din Legea 98/20016, cu modificările și completările ulterioare, la alin. (6) sunt prevăzute următoarele: În cadrul procedurii simplificate şi al procedurii aplicate pentru atribuirea unui contract/acord – cadru finanţat din Planul naţional de redresare şi rezilienţă, autorităţile contractante sunt obligate să selecteze în DUAE «a: indicaţia globală pentru toate criteriile de selecţie». (alineat introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 208/2022 – publicată la 12 iulie 2022, în vigoare de la 10 septembrie 2022).

[Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/7 al Comisiei de stabilire a formularului standard pentru DUAE, Anexa 2 , Partea IV: Criterii de selecție , operatorul economic trebuie să completeze secțiunea „a: INDICAȚIE GLOBALĂ PENTRU TOATE CRITERIILE DE SELECȚIE” numai în cazul în care autoritatea/entitatea contractantă a precizat în anunțul relevant sau în documentația achiziției că operatorul economic se poate limita la completarea secțiunii „a” din partea IV fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV. În caz contrar, operatorul economic nu va bifa nici o opțiune în cadrul secțiunii “a” din partea IV urmând a completa corespunzător secțiunile A-D din partea IV.]

Close Search Window